Upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2016. godine

U privitku se nalaze potvrde koje učenici i roditelji trebaju popuniti i ovjeriti.

POTVRDA 75% – sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika sš

POTVRDA 100% -financiranje međumjesnog javnog prijevoza učenika sš

 

 

Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2016. godine (Narodne novine, broj 76/16), (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2016. godine.

U skladu s točkom IX. Odluke, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) radi provedbe Odluke daje sljedeće upute.

 

 1. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJEVOZ

 

Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2016./2017. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitoga javnog prijevoza (autobus i vlak), a kojima udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole/praktične nastave i vježbi te stručne prakse iznosi više od pet (5) kilometara.

 

Pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2016./2017. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ako su:

 • članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

 

Učenici kojima se učenički dom nalazi u mjestu različitom od mjesta školovanja ostvaruju pravo na sufinancirani odnosno financirani prijevoz od mjesta u kojem se nalazi učenički dom do mjesta u kojem se nalazi škola, a prema kriterijima iz Odluke Vlade.

Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo će podmirivati trošak prijevoza vlakom ako je:

 • adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do dva (2) km od željezničke postaje,
 • vozni red prilagođen održavanju nastave.

Pravo sufinanciranja odnosno financiranja troškova javnoga prijevoza prema navedenim kriterijima ne ostvaruju učenici:

 • koji su smješteni u učeničkome domu koji se nalazi u istome mjestu njegova školovanja;
 • kojima se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave i dr.);
 • koji su smješteni u privatnome smještaju u mjestu školovanja.

Učenici koji imaju prebivalište na otoku ostvaruju pravo na prijevoz na otoku i od otoka do kopna i s kopna na otok sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06.).

Udaljenost za ostvarivanje prava na sufinanciranje, odnosno financiranje prijevoza mjeri se od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta do adrese škole/praktične nastave i vježbi te stručne prakse. Provjera udaljenosti dviju adresa dostupna je uz pomoć interaktivne karte na službenim stranicama HAK-a: http://map.hak.hr/.

 

Učenicima koji u skladu s Odlukom ostvaruju pravo na sufinanciranje odnosno financiranje troškova javnoga prijevoza, ali nisu prijevozniku pravodobno podnijeli potvrdu radi kupnje karte po umanjenoj cijeni ili preuzimanja besplatne karte, ne ostvaruju pravo na povrat sredstava za kupljenu kartu.[1]

 

 1. UČENICI UMJETNIČKIH ŠKOLA

 

Pravo na sufinanciranje 75%, odnosno financiranje 100% troškova javnoga prijevoza sukladno Odluci ostvaruju redoviti učenici srednje umjetničke škole koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole u  umjetničkoj školi pohađaju i općeobrazovni program.

Učenici koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađaju i drugu srednju školu ostvaruju pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje troškova javnoga prijevoza samo za jednu mjesečnu učeničku kartu po vlastitom izboru, a sukladno kriterijima iz Odluke.

Isto pravo ostvaruju učenici koji u jednoj umjetničkoj školi pohađaju posebni stručni dio programa i općeobrazovni program, a u drugoj umjetničkoj školi samo stručni dio programa (učenici koji pohađaju dvije umjetničke škole).

U slučaju kada učenik koji ostvaruje pravo na prijevoz pohađa dvije srednje škole, podatke o prijevozu učenika u E-maticu unosi (samo) škola u kojoj učenik pohađa općeobrazovni program.

Učenici koji istodobno pohađaju osnovnu školu u kojoj stječu opće obrazovanje (redovitu školu) i srednju umjetničku školu, ne ostvaruju pravo na prijevoz sukladno Odluci.


 1. CIJENA UČENIČKE MJESEČNE KARTE

Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga prijevoza, ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte za vlak ili autobus ako je cijena karte za autobus, uključujući i porez na dodanu vrijednost, veća od:

 • 450 kuna za relaciju manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 75% od 450 kuna;
 • 650 kuna za relaciju veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 75% od 650 kuna;
 • 800 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 75% od 800 kuna;
 • 950 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju ili jednaku od 40 km, sufinancira se 75% od 950 kuna;
 • 100 kuna za relaciju veću od 40 km, a manju ili jednaku od 50 km, sufinancira se 75% od 1.100 kuna;
 • 300 kuna za relaciju veću od 50 km, sufinancira se 75% od 1.300 kuna.

 

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus, uključujući i porez na dodanu vrijednost, veća od:

 • karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte (radničke);
 • ukupnoga iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 75% ukupnoga iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu (uzimajući u obzir najpovoljniji iznos).

Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na financiranje 100% troškova mjesnoga i međumjesnoga prijevoza, ostvaruju pravo na financiranje pune mjesečne karte za vlak ili autobus neovisno o navedenim limitima.

 

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus, uključujući porez na dodanu vrijednost, veća od:

 

 • karte koju za mjesec plaćaju radnici, financira se 100% cijene takve karte (radničke);
 • ukupnoga iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, financira se 100% ukupnoga iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu (uzimajući u obzir najpovoljniji iznos).

 

Učenici koji kao djeca zaposlenika HŽ Holdinga ostvaruju pravo na korištenje godišnje pretplatne karte za vlak P-7, a koji ispunjavaju kriterije za ostvarivanje prava na sufinanciranje i financiranje javnoga prijevoza propisane Odlukom, ostvaruju pravo na sufinanciranje ili financiranje godišnje pretplatne karte pod uvjetom da je ona povoljnija od mjesečne učeničke karte.

 

 1. KOMBINIRANI PRIJEVOZ

Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga prijevoza, a koji koriste dva međumjesna javna prijevoza u jednom odnosno istom smjeru, ostvaruju pravo na obje karte međumjesnoga javnog prijevoza (kombinirani prijevoz).

Učenicima koji koriste kombinaciju međumjesnoga i mjesnoga prijevoza, sufinancira se mjesečna učenička karta samo za međumjesni prijevoz.

Učenici koji putuju u školu s jednim prijevoznikom, a vraćaju se iz škole s drugim prijevoznikom, ostvaruju pravo na sufinanciranje jedne mjesečne karte po vlastitome izboru.

Učenici koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade imaju pravo na financiranje 100% troškova prijevoza za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge mjesnoga i međumjesnoga prijevoza za vrijeme trajanja nastave.

 

 1. PRAKTIČNA NASTAVA I VJEŽBE TE STRUČNA PRAKSA

Učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom sufinancirat će se odnosno financirati mjesečna karta odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Učenik za odlazak u školu i pohađanje praktične nastave i vježbi te stručne prakse ostvaruje pravo na sufinanciranje odnosno financiranje oba troška međumjesnoga javnog prijevoza sukladno točki 5. stavku 4. Odluke.

U mjesecu kada učenik uz redoviti odlazak u školu pohađa i praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu sufinancirat će se odnosno financirati mjesečna, polumjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja redovitoga odlaska u školu odnosno za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos (kombinacije: mjesečna – mjesečna, mjesečna – polumjesečna, mjesečna – zbroj pojedinačnih karata, polumjesečna – polumjesečna, polumjesečna – zbroj pojedinačnih karata, zbroj pojedinačnih karata – zbroj pojedinačnih karata).


 

 1. MEĐUMJESNI PRIJEVOZ

Međumjesnim javnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta odnosno boravišta učenika i mjesta škole, praktične nastave i vježbi te stručne prakse, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

 

U skladu s kriterijima utvrđenim Odlukom, pravo na sufinanciranje troškova međumjesnoga prijevoza ostvaruju i učenici kojima je mjesto prebivališta odnosno boravišta u nekom od naselja koje sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13, 110/15) ulazi u sastav jedinice lokalne samouprave – općine ili grada u kojem se nalazi škola koju učenik pohađa.

 

 1. POTVRDE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJEVOZ

 

Učenicima prvih razreda, koji sukladno kriterijima iz Odluke ispunjavaju uvjete za sufinanciranje odnosno financiranje troškova javnoga prijevoza, potrebno je izdati POTVRDU 75%, odnosno POTVRDU 100%.

 

Učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda, koji su u razdoblju od travnja do lipnja 2016. godine ostvarivali pravo na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj – lipanj 2016. godine (Narodne novine, broj 28/16) nije potrebno izdavati nove potvrde, osim učenicima koji ostvaruju pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje karte za praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu.[2]

 

Učenici koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, radi moguće promjene statusa u razdoblju rujan – prosinac 2016. godine moraju imati nove POTVRDE 100%.

 

Učenicima koji u razdoblju travanj – lipanj 2016. godine nisu koristili pravo na financiranje troškova prijevoza ili oni kod kojih je došlo do promjene prebivališta/boravišta ili prijevoznika škola je dužna izdati i ovjeriti POTVRDU 75%, odnosno POTVRDU 100%.

 

Radi poboljšanja sustava kontrola osnivači škola u razdoblju rujan – prosinac 2016. godine mogu od škola zatražiti izdavanje novih potvrda za sve učenike.

 

 1. POTVRDA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE JAVNOGA PRIJEVOZA (POTVRDA 75%)

Učenici koji sukladno kriterijima iz Odluke ispunjavaju uvjete za sufinanciranje 75% troškova javnoga prijevoza ispunjavaju potvrdu i na temelju toga ostvaruju pravo kod prijevoznika.

 

Potvrda se sastoji od tri dijela koje ovjeravaju škola, roditelj i prijevoznik.[3]

 

Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava kriterije iz Odluke odnosno:

 • da je učenik u školskoj godini 2016./2017. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske;
 • da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od pet (5) kilometara;
 • da učenik ima/nema mogućnost korištenja prijevoza vlakom sukladno uvjetima iz Odluke.[4]

 

Učenik koji pohađa praktičnu nastavu, vježbe te stručnu praksu u istoj školi u kojoj pohađa i nastavu ostvaruje pravo na sufinanciranje jedne karte (od prebivališta/boravišta do škole), a ovlaštena osoba u školi ispunjava i dio potvrde koji se odnosi na praktičnu nastavu, vježbe te stručnu praksu.

 

Učenici koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje međumjesnoga prijevoza za odlazak u školu mogu ostvarivati to pravo radi odlaska na praktičnu nastavu, vježbe te stručnu praksu ako se ona obavlja u mjestu različitom od mjesta škole, a ovlaštena osoba u školi ispunjava samo dio vezan uz praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu.

 

Dio potvrde vezan uz praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu sadrži sljedeće podatke:

 • da učenik pohađa praktičnu nastavu, vježbe te stručnu praksu;
 • mjesto obavljanja praktične nastave, vježbi te stručne prakse (npr. poslodavac, bolnica, škola);
 • mjesec za koji se izdaje potvrda za obavljanja praktične nastave, vježbi te stručne prakse;
 • broj dana obavljanja praktične nastave, vježbi te stručne prakse;
 • relacija putovanja za obavljanje praktične nastave, vježbi te stručne prakse.

 

 

Roditelj učenika ovjerava dio potvrde koji sadrži sljedeće podatke:

 • o prebivalištu, odnosno boravištu učenika;
 • je li učenik smješten u učeničkome domu u mjestu školovanja;
 • financiraju li se učeniku troškovi prijevoza u cjelini na temelju propisa i odluka drugih državnih tijela (otočni prijevoz, programi jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave i sl.).

 

Prijevoznik pri prodaji karte u potvrdi popunjava sljedeće podatke:

 • o relaciji prijevoza i udaljenosti u kilometrima;
 • o cijeni mjesečne učeničke karte (100% iznosa);
 • o cijeni dnevne karte za relaciju (100% iznosa);
 • o cijeni radničke karte za relaciju (100% iznosa).

 

Ako su na temelju podataka koje su ovjerili škola i roditelji ostvareni svi uvjeti za sufinanciranje prijevoza na temelju Odluke, prijevoznik ovjerava potvrdu i izdaje učeniku kartu po cijeni umanjenoj prema kriterijima propisanim Odlukom (naplaćuje samo razliku između pune cijene karte i sufinanciranoga dijela).

 

 

 1. POTVRDA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANCIRANJE MJESNOGA I MEĐUMJESNOGA JAVNOG PRIJEVOZA (POTVRDA 100%)

 

Učenici članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje radi moguće promjene statusa u  školskoj godini 2016./2017. moraju imati nove POTVRDE 100%.

 

Potvrda se sastoji od četiri dijela koje ovjeravaju škola, roditelj, prijevoznik i nadležni Centar za socijalnu skrb.

 

Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava kriterije iz Odluke Vlade odnosno:

 • da je učenik u školskoj godini 2016./2017. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske;
 • da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od pet (5) kilometara;
 • da učenik ima/nema mogućnost korištenja prijevoza vlakom sukladno uvjetima iz Odluke.

 

Nadležni Centar za socijalnu skrb potvrđuje da je učenik član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

 

Roditelj učenika ovjerava dio potvrde koji sadrži sljedeće podatke:

 • o prebivalištu, odnosno boravištu učenika;
 • je li učenik smješten u učeničkome domu u mjestu školovanja;
 • financiraju li se učeniku troškovi prijevoza u cjelini na temelju propisa i odluka drugih državnih tijela (otočni prijevoz, programi jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave i sl.).

 

Prijevoznik pri prodaji karte u potvrdi popunjava sljedeće podatke:

 • o relaciji prijevoza i udaljenosti u kilometrima;
 • cijeni mjesečne učeničke karte (100% iznosa);
 • cijeni dnevne karte za relaciju (100% iznosa);
 • cijeni radničke karte za relaciju (100% iznosa).

 

Ako su na temelju podataka koje su ovjerili škola, roditelji i Centar za socijalnu skrb ostvareni svi uvjeti za financiranje prijevoza na temelju Odluke, prijevoznik ovjerava potvrdu i izdaje učeniku besplatnu kartu.

 

 

 1. KOMBINIRANI PRIJEVOZ – DVIJE POTVRDE

 

Ako učenik koristi kombinirani prijevoz u jednome smjeru (npr. dva prijevoznika autobusom ili autobus i vlak), škola mu ovjerava i izdaje dvije potvrde.

[1] Na primjer: Učenik koji u skladu s Odlukom ispunjava kriterije za financiranje prijevoza, ali to pravo nije koristio u rujnu 2016. godine, ne može u studenom tražiti da mu se isplate sredstva za rujan niti prijevoznik može u tom slučaju osnivaču dostaviti dopunu računa.

[2] Praktična nastava je oblik nastave koji se izvodi u školi i kod poslodavca (obrtnika, industriji…), a učenik/roditelj i škola s poslodavcem sklapaju ugovor o njezinoj provedbi. Također, u programu obrazovanja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, zdravstvene i kliničke vježbe, kao samostalni nastavni predmeti izvode se u bolnicama (klinikama). Program stručne prakse donosi škola u dogovoru s poduzećem ili ustanovom u kojoj se ona održava, a učenik istu može realizirati i u školi. Škola upućuje učenika na obavljanje stručne prakse kod poslodavca, a nakon obavljene stručne prakse poslodavac učeniku izdaje potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

 

[3] U skladu s člankom 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 139/10 i 19/14) ministar znanosti, obrazovanja i sporta odgovoran je za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava. Stoga će Ministarstvo, u slučaju da se naknadno utvrdi da učenik nije ispunio kriterije iz Odluke, a iskoristio je pravo na sufinanciranje odnosno financiranje prijevoza, od odgovorne osobe koja je netočno iskazala podatke na potvrdi

tražiti povrat sredstava u Državni proračun.

 

[4] Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo će podmirivati trošak prijevoza vlakom ako je:

– adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do dva (2) km od željezničke postaje;

– vozni red prilagođen održavanju nastave.

 

 

Skip to content