Obavijest učenicima za Državnu maturu

DRŽAVNA MATURA – PROVEDBA U ŠKOLSKOJ 2016./2017. GODINI

Naknadne prijave, promjene i odjave prijavljenih ispita državne mature

Svi ovi postupci provode se u skladu s čl. 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).  Za ove postupke učenici se javljaju ispitnome koordinatoru. Učenik će dobiti obrazac zamolbe (prema vrsti zamolbe) te:

  • popuniti obrazac zamolbe
  • dostaviti ga Školskome ispitnome povjerenstvu (ispitnoj koordinatorici)

Osim popunjenog obrasca zamolbe, za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita, Školskome ispitnome povjerenstvu učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe (čl. 17. st. 4. i 5.). Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi, donosi Školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP) te o tome obavještava Centar.

  • Naknadna prijava ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Napomena: u čl. 17. Pravilnika o polaganju državne mature učenicima je omogućena naknadna prijava i promjena ispita iz opravdanih razloga.

  • Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 08. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit. Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

  • Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 18. 05. 2017. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita. ŠIP donosi odluku o odjavu ispita.

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju?
Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

Korisni linkovi:

Ispitni katalozi

Priručnik za prijavu Državne mature

Kalendar polaganja – ljetni rok

Provedeni ispiti Državne mature

Skip to content